MENU

Pegawai Keselamatan ICT MBAS (ICTSO)

Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) bagi MBAS ialah Ketua Bahagian Teknologi Maklumat, MBAS. Peranan dan tanggungjawab ICTSO yang dilantik adalah seperti berikut:

 1. Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT MBAS;
 2. Menguatkuasakan pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT MBAS;
 3. Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT MBAS kepada semua pengguna;
 4. Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT MBAS;
 5. Menjalankan pengurusan risiko;
 6. Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan   MBAS   berdasarkan   hasil   penemuan   dan menyediakan laporan mengenainya;
 7. Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian;
 8. Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian;
 9. Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindakbalas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan (GCERT), MBAS dan ICTSO memaklumkannya kepada CIO;
 10. Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenal pasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera; dan
 11. Merancang dan melaksanakan program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT.
 12. Menjalankan penilaian untuk memastikan tahap keselamatan ICT dan mengambil tindakan pemulihan atau pengukuhan bagi meningkatkan tahap keselamatan infrastruktur ICT supaya insiden baru dapat dielakkan.